arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 

Преписка: 00744-2017-0001

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432393330

документФайл за тегленеДата на качване
решение за откриване
свали06.02.2017
обявлениесвали06.02.2017

тръжна документация

свали

06.02.2017

П О К А Н А

 

 

            На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 24.03.2017 г. от 14.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка -  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми  за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” открита с Решение № 3 от 01.02.2017 г. на Изп. Директор при МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол» АД.

            Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

            За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.


21.03.2017
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
свали21.03.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП на 13.04.2017 г. 09.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД, открита с Решение 3/01.02.2017 г на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:

Номер

Наименование на реактив/консуматив

Мярка

Прогнозно количество от мярката за  12 месеца

16-1

Шигела флекснер поливалентен

Стъкло

24

16-2

Шигела зонеи

Стъкло

24

16-3

Шигела флекснер 6

Стъкло

24

16-8

Шигела флекснери от 1 до 6,x,y,z

Стъкло

24

16-32

Салмонелен поливалентен ОА-ОЕ

Стъкло

12

16-33

Салмонелен групов ОА / 1,2/

Стъкло

12

16-34

Салмонелен групов ОВ /4,5/

Стъкло

12

16-35

Салмонелен групов ОС /6,7,8,/

Стъкло

12

16-36

Салмонелен групов ОД /9,12/

Стъкло

12

16-37

Салмонелен групов ОЕ / 3,10,15/

Стъкло

12

16-38

Салмонелен наситен О 5

Стъкло

4

16-39

Салмонелен наситен О 7

Стъкло

4

16-40

Салмонелен наситен О 8

Стъкло

4

16-41

Салмонелен наситен О 10

Стъкло

4

16-42

Салмонелен наситен О 11

Стъкло

4

16-56

Салмонелен наситен Н a

Стъкло

4

16-57

Салмонелен наситен Н b

Стъкло

4

16-58

Салмонелен наситен Н c

Стъкло

4

16-59

Салмонелен наситен Н d

Стъкло

4

16-60

Салмонелен наситен Н f

Стъкло

4

16-61

Салмонелен наситен Н h

Стъкло

4

16-62

Салмонелен наситен Н enx

Стъкло

4

16-63

Салмонелен наситен Н gm

Стъкло

4

16-64

Салмонелен наситен Н i

Стъкло

4

16-65

Салмонелен наситен Н k

Стъкло

4

16-66

Салмонелен наситен Н lv

Стъкло

4

16-67

Салмонелен наситен Н r

Стъкло

4

16-68

Салмонелен наситен Н s

Стъкло

4

16-69

Салмонелен наситен Н y

Стъкло

4

16-70

Салмонелен наситен Н w

Стъкло

4

16-71

Салмонелен наситен Н t

Стъкло

4

16-72

Салмонелен наситен Н m

Стъкло

4

16-73

Салмонелен наситен Н z 6

Стъкло

4

16-74

Салмонелен наситен Н z 10

Стъкло

4

16-75

Салмонелен наситен Н z 15

Стъкло

4

16-76

Салмонелен  наситен Н 1,2

Стъкло

4

16-77

Салмонелен наситен Н 2

Стъкло

4

16-78

Салмонелен наситен Н 5

Стъкло

4

16-79

Салмонелен наситен Н 6

Стъкло

4

16-80

Салмонелен наситен Н 7

Стъкло

4

16-81

Салмонелен наситен Vi

Стъкло

4

 

между „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД и „Ридаком” ЕООД

 

Номер

Наименование на реактив/консуматив

Мярка

Прогнозно количество от мярката за 12 месеца

25-21

Декалциниращ разтвор Биокал А

литър

1

 

между „Медицинска Техника Инженеринг” ООД и «Химтекс» ЕООД

 

Номер

Наименование на реактив/консуматив

Мярка

Прогнозно количество от мярката за 12 месеца

26-32

Петри пластмаса 90мм

брой

12 000

между „Билмед” ЕООД и „Ридаком” ЕООД

Номер

Наименование на реактив/консуматив

Мярка

Прогнозно количество от мярката за                  12 месеца

18-30

Бърз тест за Сифилис

касета

2400

между Топ-Диагностика” ООД и Лабекс Инженеринг” ООД

 

Номер

Наименование на реактив/консуматив

Мярка

Прогнозно количество от мярката за                  12 месеца

26-30

Накрайници сини за автоматични пипети

брой

65000

между «ХИМТЕКС» ЕООД и „Елпак лизинг” ЕООД


 Председател:………………………………

    /Албена Петкова Фенерска/


10.04.2017
доклад на комисия
свали20.04.2017
решение за класиранесвали20.04.2017
Договор с Перфект медика ООД
свали29.05.2017
Договор с Медикъл Имидж ООД
свали05.06.2017
Договор с Медицинска Техника Инженеринг ООД
свали16.06.2017
Договор с Кристъл Клиър ООД
свали16.06.2017
Договор с Химтекс ООД
свали16.06.2017
Договор с Лабекс Инженеринг ООДсвали16.06.2017
Договор с Диасистемс ЕООД
свали19.06.2017
Договор с Билмед ЕООД
свали19.06.2017
Договор с Бул Био-НЦЗПБ ЕООД
свали19.06.2017
Договор с Топ-Диагностика ООД
свали19.06.2017
Договор с Елпак Лизинг ЕООД
свали19.06.2017
Договор с Ридаком ЕООД
свали26.06.2017
Договор с Елит Медикал ООД
свали26.06.2017
Договор с Пи Кей Сайънтифик ЕООД
свали26.06.2017
Договор с Елта 90М ООД
свали26.06.2017
Договор с Ай Ви Ди България ООД
свали26.06.2017
Договор с Ди Ем Джи Клиник ЕООД
свали26.06.2017
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.