arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон
   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол

Преписка: 00744-2017-0002

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433393339

документФайл за тегленеДата на качване
решение за откриване
свали13.03.2017
обявлениесвали13.03.2017
тръжна документация

свали

13.03.2017
Във връзка с отправено запитване от заинтересовано лице по отношение на "Документите за оторизация за представителство и продажба на оферираните лекарствени средства за периода на действие на договора" уточняваме, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е имал предвид оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна, а не за конкретната поръчка (в документите за оторизация трябва да става ясно и за кои лекарствени средства се отнася). 03.04.2017
Във връзка с отправено запитване от заинтересовано лице по отношение на това има ли образец на искания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ - "Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ" - няма такъв образец и е в свободна форма, може да съдържа всичко което е свързано с изпълнението на поръчката - срокове на изпълнение, плащане, описание на процеса на доставка и т.н.
 03.04.2017
Във връзка с отправено запитване от заинтересовано лице дали ще бъдат допуснати до участие за номенклатурна единица 493 от обособена позиция 2, за която твърдят че предлаганият от тях лекарствен продукт се предлага с различен брой ампули в опаковка - съгласно чл. 100, ал. 2 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице еднократно да направи промени в обявлението и документацията в 10 дневен срок от публикуването на обявлението в РОП. Тъй като този срок е изтекъл ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма как да промени техническата спецификация към търга. Решение дали  участника да бъде допуснат или не до участие или по точно до отваряне на ценово предложение за този продукт и съответно класиране за него е единствено в компетенцията на комисията по провеждане на процедурата.
 03.04.2017
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОПсвали12.05.2017

П О К А Н А

 

 

            На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 29.05.2017 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка -  „Доставка на лекарствени сресдтва  за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” открита с Решение № 5 от 08.03.2017 г. на Изп. Директор при МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол» АД.

            Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

            За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

 23.05.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП на 16.06.2017 г. 09.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД, открита с Решение 5/08.03.2017 г на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за следните номенклатурни единици от Втора обособена позиция:

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

Прогнозно количество за една година

456

39101

Etamsylate 125 mg/ml - 2 ml

бр.

amp.

7500

662

50196

Betamethasone 2 mg+5 mg.susp for ing -1 ml.

бр.

amp.

250

841

80231

Magnesium sulfuricum crist. 30 g

бр.

pulv.

20

 

между „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

Прогнозно количество за една година

289

18547

Ramipril 10 mg/Amlodipin 5 mg

бр.

caps.

300

763

66011

Vancomycin fl 1gr

бр.

powd.inj.

200

 

между „Търговска лига Национален Аптечен Център” АД и „Фаркол” АД

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

Прогнозно количество за една година

83

07685

Risperidone 4 mg

бр.

tabl.

300

92

07701

Risperidone 3 mg

бр.

tabl.

600

97

07708

Olanzapine 20mg

бр.

tabl.

420

247

18008

Ramipril 5 mg

бр.

tabl.

150

264

18505

Ramipril 10 mg

бр.

tabl.

150

271

18517

Enalapril 5 mg

бр.

tabl.

150

286

18544

Irbesartan 150 mg

бр.

tabl.

280

 

между „Фаркол” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

 

 

 Председател:………………………………

   / д-р Биана Милкова /документ Файл за тегленеДата на качване
доклад на комисия
 свали20.06.2017
решение за класиране
 свали20.06.2017
    
    

 13.06.2017
Договор с Ей Ен Ди Фарма ЕАДсвали10.08.2017
Договор с Фаркол АДсвали10.08.2017
Договор с Медекс ООДсвали10.08.2017
Договор с Медофарма ЕООДсвали11.08.2017
Договор с Търговска лига - НАЦ АДсвали18.08.2017
Договор с Б. Браун Медикал ЕООДсвали18.08.2017
Договор с Фьоникс Фарма ЕООДсвали21.08.2017
Договор с Софарма Трейдинг АДсвали21.08.2017
Договор с Про фармация ЕООДсвали21.08.2017
Решение за повторно класиранесвали23.11.2017
Обявление за възложена поръчка 1
свали10.08.2017
Обявление за възложена поръчка 2свали11.08.2017
Обявление за възложена поръчка 3
свали18.08.2017
Обявление за възложена поръчка 4
свали21.08.2017
Договор с Б. Браун Медикал ЕООДсвали22.01.2018
Обявление за възложена поръчка 5свали19.01.2018
   
Обявление за изпълнен договор
свали27.09.2018
Обявление за изпълнен договор
свали27.09.2018
Обявление за изпълнен договорсвали27.09.2018
Обявление за изпълнен договорсвали27.09.2018
Обявление за изпълнен договорсвали27.09.2018
Обявление за изпълнен договорсвали27.08.2018
Обявление за изпълнен договорсвали27.08.2018
Обявление за изпълнен договорсвали27.08.2018
Обявление за изпълнен договорсвали27.08.2018
Обявление за изпълнен договорсвали18.01.2019
   
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.