arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА «Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД»

Преписка: 00744-2017-0006

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530333831

документФайл за тегленеДата на качване
решение за откриване
свали09.10.2017
обявлениесвали09.10.2017
тръжна документациясвали

 

09.10.2017
отговор на запитване:

Въпрос 1: До кой знак след десетичната запетая трябва да са предложените единични цени без ДДС.
Отговор 1: Предложените единични цени трябва да са до четвърти знак след десетичната запетая

Въпрос 2: В документацията в "Офертата следва да съдържа следните документи:", в т.4.2 е написано към техническото предложение да се представи 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя. 
В приложените образци няма предложение за изпълнение на поръчката.
Молим за разяснение какъв документ е необходимо да се приложи.
Отговор 2: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма категорично изискване за съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката - участниците могат да опишат по свое усмотрение срокове, начин на изпълнение и др.
 19.10.2017
Протокол по чл. 54, ал. 7
свали22.11.2017

П О К А Н А

 

 

            На основание чл. 57, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 27.11.2017 г. от 9.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка от открита процедура по реда на ЗОП с възложител МБАЛ „Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол и с предмет “Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД”, открита с Решение №17/05.10.2017 г. на Изп. Директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол и публикувано обявление на сайта на АОП 808435 на 05.10.2017 г. 

            Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

            За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

 22.11.2017

                   На основание чл. 58, ла. 3 от ППЗОП на 12.01.2018 г. 09.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот  Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД”, открита с Решение №17/05.10.2017 г. на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:

  

Код материал

Генерично наименование за търга

Мярка

Прогнозно количество за две години от мярката

41-47

78681

ЕКГ електроди за монитор - диаметър 45 и 55 мм

брой

36000

Между «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД – гр. Пловдив и «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» ЕООД – гр. София

Код материал

Генерично наименование за търга

Мярка

Прогнозно количество за две години от мярката

17-12

78087

Спринцовка 2 мл без игла - трисъставна

брой

4000

 

Между «ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС» ООД – гр. Ловеч и «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» ЕООД – гр. София

 

Код материал

Генерично наименование за търга

Мярка

Прогнозно количество за две години от мярката

14-14

77363

Памперси от 9 до 18 кг

брой

400

 

Между «ЕКОМЕТ-90» ЕООД – гр. София и «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД – гр. София

 

Код материал

Генерично наименование за търга

Мярка

Прогнозно количество за две години от мярката

41-54

91272

Запушалка комбинирана за абокат и спринцовки, червен, син или бял цвят-по избор на Възложителя

брой

2000

 

Между «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД – гр. Пловдив и «Б. БРАУН МЕДИКАЛ» ЕООД – гр. София

05.01.201805.01.2018
Доклад на комисия
свали23.01.2018
Решение за класиране и частично прекратяванесвали23.01.2018
Обявление за прекратяване
свали16.02.2018

Договор
Файл за сваляне
Дата на договора
Контакт Медикъл Интернешънъл ООДсвали26.02.2018
Ортомед Трейдинг ООДсвали26.02.2018
ЕКОС МЕДИКА ООДсвали02.03.2018
Биомедика България ЕООДсвали02.03.2018
Диахем ООДсвали02.03.2018
САНИ МЕД ЕООДсвали02.03.2018
Интер Бизнес 91 ЕООДсвали02.03.2018
Ридаком ЕООДсвали02.03.2018
Електро мед България ЕООДсвали02.03.2018
 «Ка-М Медикъл» ЕООДсвали02.03.2018
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООДсвали02.03.2018
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООДсвали14.03.2018
РСР ЕООДсвали14.03.2018
ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООДсвали14.03.2018
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АДсвали14.03.2018
Интергаленика ООДсвали14.03.2018
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООДсвали14.03.2018
Хелмед България ЕООДсвали19.03.2018
ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООДсвали19.03.2018
 Химтекс ООДсвали21.03.2018
Елпак-лизинг ЕООДсвали21.03.2018
Агарта-ЦМ ЕООДсвали21.03.2018
Булмар МЛ ООДсвали21.03.2018
Капамед ЕООДсвали21.03.2018
Бикомед ООДсвали22.03.2018
Б.Браун Медикал ЕООДсвали22.03.2018
Кентамед ООДсвали22.03.2018
Инфомед ЕООДсвали22.03.2018
Новамед Хелткеър ЕООДсвали26.03.2018
Възраждане - Касис ООДсвали26.03.2018
КРИСТЪЛ КЛИЪР ООДсвали26.03.2018
Авторент-1 ЕООДсвали26.03.2018
 Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД свали02.04.2018
 ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД свали 02.04.2018 
 
 
 ДокументФайл за сваляне Дата на качване
 Обявление за възложена поръчка
 свали26.02.2018
Обявление за възложена поръчка
 свали 02.03.2018
Обявление за възложена поръчка
свали
14.03.2018
Обявление за възложена поръчка
 свали 19.03.2018
Обявление за възложена поръчка
 свали 21.03.2018
Обявление за възложена поръчка
 свали 22.03.2018
 Обявление за възложена поръчка свали26.03.2018
 Обявление за възложена поръчка свали 02.04.2018
   
   
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.