arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ
   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

Преписка: 00744-2019-0003

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637333436

документфайл за теглене
дата на качване
решение за откриване
свали08.03.2019
обявление
свали08.03.2019
тръжна документация
свали11.03.2019
EEDOP
свали11.03.2019
 Протокол по чл. 54, ал 7 от ЗОП свали 07.05.2019
 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 10.05.2019 г. от 09.30 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка -  

  Доставка на  Лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД”открита с Решение № 5 от 08.03.2019 г. на Изп. Директор при МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол» АД.

            Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

            За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

  07.05.2019
 Протокол цени
 свали 10.05.2019
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП на 07.06.2019 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени средства за нуждите на„МБАЛ „Св. Пантелеймон -Ямбол” АД, открита с Решение № 5 от 08.03.2019 г. на Изп. Директор при „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за следните номенклатурни единици от Втора обособена позиция:

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

491

41392

Glucose 5% 250 ml, мека пластмасова опаковка

бр.

sol.inj.

 

между „Б. Браун Медикал” ЕООД и „Фаркол” АД

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

482

41341

Aqua destillata 10 ml полиетиленова ампула

бр.

amp.

 

между „Б. Браун Медикал” ЕООД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

728

62139

Cefotaxime 1 gr.

бр.

powd. inj.

 

между „Медекс” ООД, „Търговска лига Национален Аптечен Център” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

368

33042

Calcitriol 0,25 mcg

бр.

caps.

 

между „Медекс” ООД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

163

13011

Digoxin 0.25 mg

бр.

tabl.

838

86001

Azathioprine tabl 50 mg.

бр.

tabl.

 

между „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

181

15161

Potassium chloride 15% 150mg/ml - 10 ml

бр.

amp.

201

16011

Isosorbide dinitrate 10 mg

бр.

tabl.

539

41999

Sodium chloride 0,9% + Glucose 5%-500ml, полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт (Ecoflac)

бр.

sol.inf.

743

65011

Doxycycline 100 mg

бр.

caps.

 

между „Фаркол” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

 

 Председател:………………………………

      /Д-р Илия Петров Цингов/

  03.06.2019
Протокол жребий
 свали 07.06.2019
Доклад на комисия
 свали 21.06.2019
Решение за класиране и за частично прекратяване на процедурата
 свали 21.06.2019
Решение за повторно класиране и за частично прекратяване на процедурата свали 05.07.2019
Обявление за частично прекратяване свали 16.07.2019
Обявление за частично прекратяване свали 29.07.2019
Договор с ЕЙ ЕН ДИ ФАРМА ЕАД свали 26.08.2019
Договор с Медекс ООД свали 26.08.2019
Договор с Мармит Юнайтед ЕООД свали 26.08.2019
Договор с ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД свали 02.09.2019
Договор с ДАНСОН-БГ ООД свали 02.09.2019
Договор с ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД свали 02.09.2019
Договор с Фаркол АД свали 02.09.2019
Договор с Търговска лига - НАЦ АД свали 09.09.2019
Договор с Б. Браун Медикал ЕООД свали 09.09.2019
Договор с Медофарма ЕООД свали 09.09.2019
Договор с Софарма Трейдинг АД свали 09.09.2019
Договор с Софарма Трейдинг АД свали 16.09.2019
Обявление за възложена поръчка
 свали 26.08.2019
Обявление за възложена поръчка свали 02.09.2019
Обявление за възложена поръчка свали 02.09.2019
Обявление за възложена поръчка свали 09.09.2019
Обявление за възложена поръчка свали 16.09.2019
   
   
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.