arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ

„ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол“


Преписка: 00744-2019-0005

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639313334

документфайл за теглене
дата на качване
решение за откриване
свали20.05.2019
обявление
свали20.05.2019
тръжна документация
свали21.05.2019
 проекти - един файл
проекти - файлове поединично
външен източник
свали
свали
свали
21.05.2019
EEDOP
свали21.05.2019
решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение
срокът за подаване на оферти се удължава до 08.07.2019 до 16:30 часа, а отварянето на офертите ще е на 09.07.2019 в 10:00 часа
 свали 17.06.2019
Запитване на участник в процедурата:
свали

Отговор на запитването:
Еднолинейните схеми (Чертеж) на силовите разпределителни табла, включени за остойностяване в тръжната КСС, са предоставени още с публикуването на Документацията за обществената поръчка в Профила на купувача при откриването на процедурата. Същите се намират в Класьор 8, Класьор 13 и Класьор 13.1 на инвестиционните проекти.
  17.06.2019

 Запитване на участник в процедурата:
свали

Отговор на запитването:

 Възложителят няма да приеме единичните цени на позициите, свързани с Доставка и монтаж на противопожарни врати в количествената сметка за част Пожарна безопасност, да бъдат занулени. Участниците трябва да предложат единични цени за доставка и монтаж на противопожарни врати както за количествата врати, посочени в количествената сметка за част Пожарна безопасност, така и за количествата врати, посочени в количествената сметка за част Архитектура.

 

  25.06.2019

 Запитване на участник в процедурата:
свали

Отговори на запитването:

Въпрос № 1

Проектите по изброените части са предоставени още с публикуването на Документацията за обществената поръчка в Профила на купувача при откриването на процедурата. Същите се намират в Класьор 8 на инвестиционните проекти.

Въпрос № 2

На лист № 22 от проекта по част "Топлоснабдяване и ОВК" за БЛ.2 са показани светлите размери на шахтите, а именно 150х350см., с H=350 см. над ниво терен, за Блок 2. На лист № 15 от проекта по част "Топлоснабдяване и ОВК" за БЛ.1 са показани светлите размери на шахтите, а именно 160х250см., с H=300 см. над ниво терен, за Блок 1. В количествената сметка са заложени необходимите материали.

Въпрос № 3

Размерите на бетоновите блокчета са 2Т 16/20/6 см. - сиви и 2Т 16/20/8 см. - сиви. В част Пътна на проектната документация, публикувана в Профила на купувача при откриването на процедурата, има приложени детайли за изпълнение на всеки вид настилка, в които са специфицирани материалите.

Въпрос № 4

Паветата и бордюрите са специфицирани в част Паркоустройство на проектната документация, публикувана в Профила на купувача при откриването на процедурата. Няма дублиране на количества на видове СМР в части Пътна и Паркоустройство. В количествената сметка за част Пътна са включени работите, свързани с изграждането на вътрешноплощадковите пътища. В количествената сметка за част Паркоустройство са включени работите, свързани с изграждането на пешеходните алеи.

Въпрос № 5

В част Паркоустройство на проектната документация, публикувана в Профила на купувача при откриването на процедурата, е предоставена информация за дървените перголи. В количествената сметка за част Паркоустройство са посочени размери на перголите 400/250 см. Посочените размери може да се приемат за ориентировъчни. Участниците могат да предложат цена за доставка и монтаж на готови изделия, които се предлагат на пазара.
  25.06.2019

Запитване на участник в процедурата:
свали

Отговори на запитването:

 Въпрос № 1:

В обяснителната записка е допусната техническа грешка относно номера на чертежа. Информацията за BMS e предоставена още с публикуването на Документацията за обществената поръчка в Профила на купувача при откриването на процедурата. Същата се намира в Класьор 14 на инвестиционните проекти.

Въпрос № 2:

Стойността на софтуерното и хардуердното оборудване за BMS следва да се включи в КСС, позиция 77 „Доставка и монтаж на графична операторска станция – комплект – 1 бр.“

  28.06.2019

Запитване на участник в процедурата:
свали

Отговори на запитването:

 Въпрос № 1

В Документацията за обществената поръчка и приложената към нея Техническа спецификация Възложителят е уточнил, че:

В рамките на предложената цена за изпълнението на настоящата поръчка, независимо дали са изрично посочени или не в количествено – стойностната сметка, Изпълнителят трябва да извърши следните работи:

-          Подготовка на строителната площадка и Временно строителство, вкл. почистване от растителност и отпадъци, подготовка на терена (временна вертикална планировка), изграждане на офиси за нуждите на Изпълнителя, Строителния надзор и на Инвеститорския контрол, складове, ограда, санитарно-битови помещения, външни връзки (временно водоснабдяване и временно електрозахранване), временно осветление, временна сигнализация и др., в съответствие с действащите нормативни изисквания и решенията в ПБЗ, и поддръжка на същото през целия срок на строителството;

-          Охрана на обекта за целия срок на изпълнение на строителството до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), почистване на площадката от сняг, строителни и битови отпадъци и своевременното им извозване извън строителната площадка на регламентираните за целта места;

-          Строителство на обекта (Основно строителство) в неговата цялост, както е предвиден в проектната документация и в тези Спецификации, включително сградата и всички съоръжения, всички площадкови системи и връзките им със сградата и съоръженията и с извънплощадковите мрежи (с външните връзки), по начин, при който да бъде получено от Възложителя Разрешение за ползване в съответствие с нормативните изисквания;

-          Спазване по време на строителството на всички нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за пожарна безопасност на строежа, и на всички приложими екологични норми, норми за прах, шум, замърсяване, охрана, осветление, организация на движението и други приложими норми към обекта;

-          Премахване на всякакво временно строителство и отпадъци след приключване на строителството, и дейности по рехабилитация на засегнатите от строителството територия и съоръжения, вкл. извън строителната площадка, ако има такива.

В образеца на ценово предложение и в проекта на договора относно единичните цени, които Участникът следва да предложи, е посочено:

Единичните цени за отделните видове работи в Количествено – стойностна сметка съдържат в себе си цените на всички необходими технологични операции и процеси в обхвата на съответния вид работа и включват всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за необходимите материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, транспорт до и в рамките на строежа, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, доставки, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, работна сила, режийни разноски, извънреден труд, строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, подпорни и работни скелета и платформи и техния монтаж и демонтаж, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за собствена и екзекутивна документация, изискуемите с проекта, с нормативните документи и с Техническите спецификации изпитвания, разходи за мобилизация и демобилизация на ресурсите, организация на площадката, отопление на битови и административни помещения за собствени нужди, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, вода, електричество и други, както и печалба.

Премахването на строителните отпадъци от демонтажните работи на обекта е част от задълженията на Строителя. Почистването на строителната площадка следва да бъде отчетено при формирането на единичните цени за работите, включени в количествената сметка. Не се предвижда самостоятелно отчитане и заплащане за събиране, изнасяне, натоварване, транспортиране и депониране на строителни отпадъци.

Въпрос № 2

Депонирането на строителни отпадъци и земни маси ще се извършва съгласно действащата нормативна уредба. Цената за изпълнение на поръчката следва да се формира съгласно Документацията за обществената поръчка и приложенията към нея.

Въпрос № 3

В Техническата спецификация е указано, че Строителните отпадъци от демонтажните работи трябва да бъдат складирани по подходящ начин и своевременно да бъдат извозвани от Изпълнителя на регламентирано сметище. Депонирането на строителни отпадъци ще се извършва съгласно действащата нормативна уредба.

  28.06.2019

Запитване на участник в процедурата:
свали

Отговори на запитването:

 Въпрос № 1

Проектите по изброените части са предоставени още с публикуването на Документацията за обществената поръчка в Профила на купувача при откриването на процедурата. Същите се намират в Класьор 8 на инвестиционните проекти. Отговор на идентичен въпрос е публикуван на 25.06.2019 г.

Въпрос № 2

Възложителят няма да приеме единичните цени на позициите, свързани с Доставка и монтаж на противопожарни врати в количествената сметка за част Пожарна безопасност, да бъдат занулени. Отговор на идентичен въпрос е публикуван на 25.06.2019 г.

  28.06.2019

Запитване на участник в процедурата:
свали

Отговор на запитването:

Верен е записът на посочените количества. Количествената сметка не се променя.

  28.06.2019

Запитване на участник в процедурата:

Моля Възложителят да  разясни, ако при представянето на своето ценово предложение участникът е надвишил обявената прогнозна стойност на поръчката, то същият ще бъде ли отстранен от по- нататъшно участие в процедурата?

Отговор на запитването:

Както е посочено в Документацията за обществената поръчка, Участник, който е предложил обща цена за изпълнение на поръчката, надхвърляща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

  02.07.2019
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
 свали 09.07.2019
 

              На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 23.07.2019 г. от 11.00 часа ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения в обществена поръчка - Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ "Свети Пантелеймон-Ямбол" АД, гр. Ямболоткрита с Решение №7 от 16.05.2019 г. на Изп. Директор при МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол» АД.

            Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

            За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

  18.07.2019
Протокол 2
 свали 04.09.2019
Протокол 3
 свали 04.09.2019
Доклад на комисия
 свали 04.09.2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка и за прекратяване на процедурата
 свали 04.09.2019
обявление за приключване на поръчка
 свали 25.09.2019

 

 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.