arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на лекарствени средства

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на лекарствени средства

Доставка на лекарствени средства

преписка - 00744-2015-0001
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232303431
тръжна документация за теглене - свали

Тип документФайл за тегленеДата на качване
решение за откриване на процедуратасвали
26.02.2015
обявление за обществената поръчка
свали
26.02.2015
документация за участие в процедуратасвали
26.02.2015
протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП
свали16.04.2015

П О К А Н А

 На основание чл. 69a, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 22.04.2015 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка от открита процедура по реда на ЗОП с възложител МБАЛ „Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол и с предмет „Доставка на лекарствени средства”, за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД”, открита с Решение №6 от 26.02.2015 г.

 Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

 Председател:………………………………

    /Д-р Стефка Николаева Желязкова/

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 На основание чл. 71, ла. 5 от ЗОП на 08.05.2015 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени средства”, открита с решение №6 от 26.02.2015 г.  ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

Прогнозно количество за една година

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - "Лекарствени средства"

851

43121

Xylomethazoline 0.05% 10 ml

бр.

drops

300

между „Фьоникс Фарма” ЕООД - гр. София и „Софарма Трейдинг” АД - гр. София

 

 

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

Прогнозно количество за една година

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - "Лекарствени средства"

556

50091

Methylprednisolone 4 mg

бр.

tabl.

400

между „Фаркол” АД - гр. Бургас и „Софарма Трейдинг” АД - гр. София

 

  Председател:………………………………

    /Стефка Николаева Желязкова/Тип документФайл за тегленеДата на качване
протокол на комисия
свали
14.05.2015
решение

свали

14.05.2015


Име на фирмата

Дата на връщане на гаранцията

Основание

“Б. Браун Медикал” ЕООД - 1000 лв.16.06.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
“РСР” ЕООД - 1000 лв.16.06.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

“Стинг” АД - 1000 лв.

17.06.2015

чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

“Търговска лига - НАЦ” АД - 1000 лв.

17.06.2015

чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

“Медекс” ООД - 1000 лв.

18.06.2015

чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

“Софарма Трейдинг” АД - 1000 лв23.06.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
“Фьоникс Фарма” ЕООД - 1000 лв24.06.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
“Фаркол” АД - 1000 лв24.06.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
“Профармация” ЕООД - 1000 лв02.07.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
 
Име на фирматаДата на сключване на договораДата на публикуване
Б.Браун Медикал ЕООД - гр. София15.06.201524.06.2015
РСР ЕООД - гр. София
15.06.201524.06.2015
Стинг АД - гр. Разград16.06.201524.06.2015
Търговска лига - НАЦ АД - гр. София
16.06.2015
24.06.2015
Медекс ООД - гр. София16.06.2015
24.06.2015
Софарма Трейдинг АД - гр. София22.06.2015
29.06.2015
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София23.06.2015
29.06.2015
Фаркол АД - гр. Бургас23.06.2015
13.07.2015
Профармация ЕООД - гр. София29.06.2015
29.06.2015

Име на фирматаДата на плащанетоОснование за плащане и размер в лева без ДДС
Търговска лига НАЦ АД - гр. София
30.07.2015
Доставка на лекарствени средства - 502.41 лв.
Медекс ООД - гр. София
30.07.2015
Доставка на лекарствени средства - 833.46 лв.
Б . Браун Медикал ЕООД - гр. София
30.07.2015
Доставка на лекарствени средства - 1126.18 лв.
Фаркол АД - гр. Бургас
30.07.2015
Доставка на лекарствени средства - 3550.76 лв.
Софарма Трейдинг АД - гр. София
30.07.2015
Доставка на лекарствени средства - 12386.03 лв.
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София
30.07.2015
Доставка на лекарствени средства - 3961.40 лв.
Търговска лига НАЦ АД - гр. София28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 25.40 лв.
Стинг АД - гр. Разград
28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 82.05 лв.
Медекс ООД - гр. София28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 18969.30 лв.
РСР ЕООД - гр. София
28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 29.15 лв.
Б . Браун Медикал ЕООД - гр. София28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 1824.64 лв.
Фаркол АД - гр. Бургас28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 147.50 лв.
Софарма Трейдинг АД - гр. София28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 1981.77 лв.
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 6697.76 лв.
Профармация ЕООД - гр. София
28.08.2015
Доставка на лекарствени средства - 2313.15 лв.
Търговска лига НАЦ АД - гр. София29.09.2015
Доставка на лекарствени средства -689.17
Стинг АД - гр. Разград29.09.2015
Доставка на лекарствени средства -165.10
Б . Браун Медикал ЕООД - гр. София29.09.2015
Доставка на лекарствени средства -1875.77
Фаркол АД - гр. Бургас29.09.2015
Доставка на лекарствени средства - 4886.02
Софарма Трейдинг АД - гр. София29.09.2015
Доставка на лекарствени средства - 35099.87
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София29.09.2015
Доставка на лекарствени средства - 9284.18
Профармация ЕООД - гр. София29.09.2015
Доставка на лекарствени средства - 2594.82
Търговска лига НАЦ АД - гр. София31.10.2015
Доставка на лекарствени средства - 1664.58
Стинг АД - гр. Разград31.10.2015Доставка на лекарствени средства - 119
Медекс ООД - гр. София31.10.2015Доставка на лекарствени средства - 18407.37
РСР ЕООД - гр. София31.10.2015Доставка на лекарствени средства - 195.58
Б . Браун Медикал ЕООД - гр. София31.10.2015Доставка на лекарствени средства - 1430.50
Фаркол АД - гр. Бургас31.10.2015Доставка на лекарствени средства - 4261.45
Профармация ЕООД - гр. София31.10.2015Доставка на лекарствени средства - 3054.07
Софарма Трейдинг АД - гр. София31.10.2015Доставка на лекарствени средства - 6101.97
Търговска лига НАЦ АД - гр. София27.11.2015
Доставка на лекарствени средства - 1949.70
Стинг АД - гр. Разград27.11.2015Доставка на лекарствени средства - 135.20
Медекс ООД - гр. София27.11.2015Доставка на лекарствени средства - 40922.63
Б . Браун Медикал ЕООД - гр. София27.11.2015Доставка на лекарствени средства - 2510
Фаркол АД - гр. Бургас27.11.2015Доставка на лекарствени средства - 4011.87
Софарма Трейдинг АД - гр. София27.11.2015Доставка на лекарствени средства - 18712.12
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София27.11.2015Доставка на лекарствени средства - 12898.67
Профармация ЕООД - гр. София27.11.2015Доставка на лекарствени средства - 3954.38
Търговска лига НАЦ АД - гр. София29.12.2015
Доставка на лекарствени средства - 2481.12
Стинг АД - гр. Разград29.12.2015
Доставка на лекарствени средства - 65
Медекс ООД - гр. София29.12.2015
Доставка на лекарствени средства - 19171.48
Фаркол АД - гр. Бургас29.12.2015
Доставка на лекарствени средства - 3487.94
Софарма Трейдинг АД - гр. София29.12.2015
Доставка на лекарствени средства - 25141.49
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София29.12.2015
Доставка на лекарствени средства - 8389.89
Профармация ЕООД - гр. София29.12.2015
Доставка на лекарствени средства - 3562.05
Търговска лига НАЦ АД - гр. София28.01.2016
Доставка на лекарствени средства - 3071.85
Стинг АД - гр. Разград28.01.2016
Доставка на лекарствени средства - 65
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София28.01.2016
Доставка на лекарствени средства - 2943.24
Фаркол АД - гр. Бургас28.01.2016
Доставка на лекарствени средства - 5944.96
Софарма Трейдинг АД - гр. София28.01.2016
Доставка на лекарствени средства - 29003.31
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София28.01.2016
Доставка на лекарствени средства - 23671.13
Профармация ЕООД - гр. София28.01.2016
Доставка на лекарствени средства - 3980.55
Търговска лига НАЦ АД - гр. София29.02.2016
Доставка на лекарствени средства -1433.63
Стинг АД - гр. Разград29.02.2016Доставка на лекарствени средства - 88.40
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София29.02.2016Доставка на лекарствени средства - 2460.92
Фаркол АД - гр. Бургас29.02.2016Доставка на лекарствени средства - 2918.99
Софарма Трейдинг АД - гр. София29.02.2016Доставка на лекарствени средства - 19258.43
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София29.02.2016Доставка на лекарствени средства - 10302.39
Профармация ЕООД - гр. София29.02.2016Доставка на лекарствени средства - 3089.33
Търговска лига НАЦ АД - гр. София30.03.2016
Доставка на лекарствени средства -
Стинг АД - гр. Разград30.03.2016Доставка на лекарствени средства - 939.58
Медекс ООД - гр. София30.03.2016Доставка на лекарствени средства - 71.20
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София30.03.2016Доставка на лекарствени средства - 39859.06
Софарма Трейдинг АД - гр. София30.03.2016Доставка на лекарствени средства - 20278.53
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София30.03.2016Доставка на лекарствени средства - 9702.75
Профармация ЕООД - гр. София30.03.2016Доставка на лекарствени средства - 3367.54
Търговска лига НАЦ АД - гр. София27.04.2016
Доставка на лекарствени средства - 2354.52
Стинг АД - гр. Разград27.04.2016Доставка на лекарствени средства - 63.2
Медекс ООД - гр. София27.04.2016Доставка на лекарствени средства - 15782
РСР ЕООД - гр. София27.04.2016Доставка на лекарствени средства - 68.64
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София27.04.2016Доставка на лекарствени средства - 1694.64
Фаркол АД - гр. Бургас27.04.2016Доставка на лекарствени средства - 3362.12
Софарма Трейдинг АД - гр. София27.04.2016Доставка на лекарствени средства - 28910.73
Профармация ЕООД - гр. София27.04.2016Доставка на лекарствени средства - 3598.76
Търговска лига НАЦ АД - гр. София31.05.2016
Доставка на лекарствени средства - 3143.61
Стинг АД - гр. Разград31.05.2016
Доставка на лекарствени средства - 124.50
РСР ЕООД - гр. София31.05.2016
Доставка на лекарствени средства - 70
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София31.05.2016
Доставка на лекарствени средства - 1915.70
Фаркол АД - гр. Бургас31.05.2016
Доставка на лекарствени средства - 3940.01
Софарма Трейдинг АД - гр. София31.05.2016
Доставка на лекарствени средства - 26228.88
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София31.05.2016
Доставка на лекарствени средства - 9575.98
Профармация ЕООД - гр. София31.05.2016
Доставка на лекарствени средства - 3818.21
Търговска лига НАЦ АД - гр. София29.06.2016
Доставка на лекарствени средства - 1485.50
Стинг АД - гр. Разград29.06.2016
Доставка на лекарствени средства - 76.70
Медекс ООД - гр. София29.06.2016
Доставка на лекарствени средства - 21996.93
РСР ЕООД - гр. София29.06.2016
Доставка на лекарствени средства - 87.49
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София29.06.2016
Доставка на лекарствени средства - 4803.70
Фаркол АД - гр. Бургас29.06.2016
Доставка на лекарствени средства - 3716.93
Софарма Трейдинг АД - гр. София29.06.2016
Доставка на лекарствени средства - 19219.54
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София29.06.2016
Доставка на лекарствени средства - 9698.67


Име на фирматаДата на връщане на гаранцията за изпълнение
Основание
Дата на публикуване
Б.Браун Медикал ЕООД - гр. София16.06.2016
съгласно договора
16.06.2016
РСР ЕООД - гр. София16.06.2016
съгласно договора16.06.2016
Стинг АД - гр. Разград17.06.2016
съгласно договора17.06.2016
Търговска лига - НАЦ АД - гр. София17.06.2016
съгласно договора17.06.2016
Медекс ООД - гр. София17.06.2016
съгласно договора17.06.2016
Софарма Трейдинг АД - гр. София23.06.2016
съгласно договора23.06.2016
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София24.06.2016
съгласно договора24.06.2016
Фаркол АД - гр. Бургас24.06.2016
съгласно договора24.06.2016
Профармация ЕООД - гр. София04.07.2016
съгласно договора04.07.2016
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.