arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ Ямбол
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за
нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД
преписка - 00744-2015-0002
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235373633
тръжна документация за теглене - свали

Тип документФайл за тегленеДата на качване
решение за откриване на процедуратасвали
16.06.2015
обявление за обществената поръчкасвали16.06.2015
документация за участие в процедуратасвали16.06.2015
Тип документФайл за тегленеДата на качване
предварителен протокол
свали20.07.2015
протокол от работата на комисията
свали05.08.2015
решение за класиране
свали05.08.2015


УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 69a, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 03.08.2015 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка от открита процедура по реда на ЗОП с възложител МБАЛ „Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол и с предмет Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АДоткрита с Решение №10 от 17.06.2015 г.  на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД

 Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

 Председател:………………………………

 Петър Павлов Петров


Разяснения по документацията 
Във връзка със запитване по тръжната документация даваме разяснение по следните зададени въпроси:
1. Присъединена мощност на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол?
2. Товаров график и/или месечно разпределение на консумацията (дневна, нощна, върхова) за изминал период от една година?

1.  Електромер с номер на измервателната точка 2951540 и идентификационен код на пазара BG5521900860000000000000002951540 - 330 квч
Електромер с номер на измервателната точка 2940808 и идентификационен код на пазара BG5521900860000000000000002940808 - 65 квч
Електромер с номер на измервателната точка 2940810 и идентификационен код на пазара BG5521900860000000000000002940810 - 330 квч
Електромер с номер на измервателната точка 2940809 и идентификационен код на пазара BG5521900860000000000000002940809 - 50 квч

2. Товаров график и/или месечно разпределение на консумацията (дневна, нощна, върхова) за изминал период от една година
към "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 - свали
към "Фючър Енерджи" ЕООД за периода 01.10.2014 до 31.12.2014 - свали
към "Фючър Енерджи" ЕООД за периода 01.01.2015 до 21.06.2014 - свалиИме на фирматаДата на връщане на гаранциятаОснование
Ар Си Пауър Енерджи ООД
21.08.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Енерджи Маркет АД
21.08.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Мост енерджи АД
21.08.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ЧЕЗ Трейд България ЕАД
15.09.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД
15.09.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Тип документДата на сключване на договораДата на публикуване
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София 09.09.2015
29.09.2015

Име на фирматаДата на плащанетоОснование за плащане и размер в лева без ДДС
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София27.11.2015
Доставка на електрическа енергия - 12506.56
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София07.12.2015
Доставка на електрическа енергия - 12359.45
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София28.01.2016
Доставка на електрическа енергия - 13621.70
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София29.02.2016
Доставка на електрическа енергия - 14758.94
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София30.03.2016
Доставка на електрическа енергия - 11912.54
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София27.04.2016
Доставка на електрическа енергия - 11954.36
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София31.05.2016
Доставка на електрическа енергия - 10038.55
 ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД - гр. София29.06.2016
Доставка на електрическа енергия - 9702.63
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.