arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на лекарствени средства 2016

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на лекарствени средства 2016

Доставка на лекарствени средства

Преписка: 00744-2016-0001

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333332363438

тръжна документация за теглене - свали

Тип документФайл за тегленеДата на качване
решение за откриване на процедуратасвали
26.02.2016
обявление за обществената поръчка
свали
26.02.2016
документация за участие в процедуратасвали
26.02.2016


16.04.2016
Въпрос на фирма:
В документация за участие на стр. 3 сте описали, че участника прилага към документацията "Теническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срока за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 - поставя се в плик 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката". В документацията за участие няма образец на "Техническо предложение за изпълнение на поръчката". Моля да уточните дали ще изпратите такъв или участниците следва да го подготвят сами.

Отговор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Участниците следва да го подготвят сами - бланка образец не е предвидена.


протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОПсвали05.05.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 69a, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 17.05.2016 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка от открита процедура по реда на ЗОП с възложител МБАЛ „Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол и с предмет Доставка на лекарствени средства открита с Решение №2 от 04.02.2016 г.  на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД

 Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 71, ла. 5 от ЗОП на 06.06.2016 г. 10.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени средства”, открита с Решение №2 от 04.02.2016 г.  на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

Прогнозно количество за една година

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - "Лекарствени средства"

441

36296

Clarithromycin 500mg

бр.

powd. inj.

1600

между „Търговска лига Национален Аптечен Център” АД - гр. София и „Медекс” ООД - гр. София

Номенклатурна единица №

Вътрешен №

INN

Мярка

Лекарствена форма

Прогнозно количество за една година

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - "Лекарствени средства"

601

44427

Meloxicam 7,5 mg

бр.

tabl.

200

между „Фьоникс Фарма” ЕООД - гр. София и „Медекс” ООД - гр. Софияпротокол
свали07.06.2016
решение за класиране
свали07.06.2016
решение 11/09.06.2016 за частично прекратяване свали09.06.2016
решение 12/09.06.2016 за частично прекратяване  свали09.06.2016
решение 14/20.06.2016 г. за повторно класиране свали20.06.2016
решение 15/20.06.2016 г. за частично прекратяванесвали20.06.2016Име на фирматаДата на сключване на договораДата на публикуване
Ей Енд Ди Фарма България ЕАД - гр. София - свали28.06.2016
28.06.2016
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София - свали28.06.2016
28.06.2016
РСР ЕООД - гр. София - свали30.06.2016
30.06.2016
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София - свали30.06.2016
30.06.2016
Софарма Трейдинг АД - гр София - свали01.07.2016
01.07.2016
Фаркол АД - гр. Бургас - свали01.07.2016
01.07.2016
Медекс ООД - гр. София - свали04.07.2016
04.07.2016
Медофарма ЕООД - гр. София - свали04.07.2016
04.07.2016
Про Фармация ЕООД - гр. София - свали05.07.2016
05.07.2016
Търговска лига - Национален Аптечен Център АД - гр. София - свали06.07.2016
06.07.2016
МС Фарма АД - гр. София - свали11.07.2016
11.07.2016
Медофарма ЕООД - гр. София - свали11.07.2016
11.07.2016
Медекс ООД - гр. София - свали11.07.2016
11.07.2016
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София - свали13.07.2016
18.07.2016Име на фирматаДата на връщане на гаранцията
Основание
Ей Енд Ди Фарма България ЕАД - гр. София
04.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Фьоникс Фарма ЕООД - гр. София
04.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
РСР ЕООД - гр. София
04.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София
04.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Софарма Трейдиннг - гр. София
04.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Фаркол АД - гр. Бургас
04.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Медекс ООД - гр. София
05.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Медофарма ЕООД - гр. София
05.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Про Фармация ЕООД - гр. София
07.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
Търговска лига - Национален Аптечен Център АД - гр. София
07.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
МС Фарма АД - гр. София
12.07.2016
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.