arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА «Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД»

Преписка: 00744-2016-0007

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339353836

документФайл за тегленеДата на качване
решение за откриване
свали12.10.2016
обявлениесвали12.10.2016

тръжна документация

свали


12.10.2016


документФайл за тегленеДата на качване
становище на аоп за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документите по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (I етап)
свали14.10.2016
становище на аоп за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документите по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (II етап)свали24.10.2016
запитване на участник от 21.10.2016:

Въпроси:

1. Моля да уточните до кой знак след десетичната запетая трябва да бъдат посочени цените в колона „Единична цена за заложената мярка в лв. без ДДС” и колона „Обща прогнозна стойност на номенклатурната единица в лв. без ДДС” от Ценово предложение – образец №9?

2. Моля за уточение дали документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП /теническо предложение/ и плик с надпис „Предлагани ценови параметри, който съдържа ценовото предложение на участника трябва да бъдат представени за всяка обособена позиция?

Отговори:

  1. Цените в колона „Единична цена за заложената мярка в лв. без ДДС” - до четвърти знак след десетичната запетая, а цените в колона „Обща прогнозна стойност на номенклатурната единица в лв. без ДДС” - до втори знак след десетичната запетая
  2. Съгласно чл. 47, ал. 9 от ППЗОП - Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.

 24.10.2016
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)
свали26.10.2016
Тръжна документация след промяната
свали26.10.2016
Приемо-предавателен протокол
свали18.11.2016
Протокол съгласно чл. 54, ал. 7 от ЗОП
свали22.11.2016

П О К А Н А

 

 

            На основание чл. 57, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 28.11.2016 г. от 9.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка от открита процедура по реда на ЗОП с възложител МБАЛ „Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол и с предмет Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД”, открита с Решение №21 от 07.10.2016 г.

            Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

            За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

 22.11.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 На основание чл. 58, ла. 3 от ППЗОП на 28.12.2016 г. 09.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД”, открита с Решение 227/18.11.2016 г. на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:

обособена позиция - номенклатурна единица

Код материал

Генерично наименование за търга

Мярка

Прогнозно количество за една година от мярката

14-15

78090

Спринцовка 5 мл с игла - трисъставна

брой

10000

 

между «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД - гр. Пловдив и «ЕКОМЕТ-90» ЕООД - гр. София

 

обособена позиция - номенклатурна единица

Код материал

Генерично наименование за търга

Мярка

Прогнозно количество за една година от мярката

20-1

78357

Трахеостомна канюла 7 мм

брой

10

20-2

78312

Трахеостомна канюла 10 мм

брой

2

20-3

78377

Трахеостомна канюла 5 мм

брой

5

20-4

78378

Трахеостомна канюла 6 мм

брой

10

20-5

78372

Трахеостомна канюла 8 мм

брой

25

20-6

78361

Трахеостомна канюла 9 мм

брой

10

38-46

91100

Хирургични престилки, еднократни стерилни с различни размери M, L, XL

брой

1000

 

между «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД - гр. Пловдив и «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД - гр. София

 

обособена позиция - номенклатурна единица

Код материал

Генерично наименование за търга

Мярка

Прогнозно количество за една година от мярката

38-58

91143

Еднократни дървени индивидуално опаковани шпатули

брой

500

 

между «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД - гр. София и «ХИМТЕКС» ЕООД - гр. София

 

 Председател:………………………………

   /Д-р Йорданка Христова Димитрова/

 22.12.2016
Доклад на комисия
свали04.01.2017
Решение за определяне на изпълнител
свали04.01.2017
Договор с Контакт Медикъл Интернешънъл ООД - гр. София от 18.01.2017 г.свали17.02.2017
Договор с Ортомед Трейдинг ООД - гр. Пловдив от 19.01.2017 г.свали17.02.2017
Договор с Медикъл Бридж ООД - гр. София от 19.01.2017 г.свали17.02.2017
Договор с Електро мед България ЕООДсвали27.02.2107
Договор с РСР ЕООД
свали06.03.2017
Договор с Дъчмед Интернешанъл ЕООД
свали06.03.2017
Договор с Инфомед ЕООД
свали06.03.2017
Договор с Софарма Трейдинг АД
свали06.03.2017
Договор с Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД
свали06.03.2017
Договор с Агарта-ЦМ ЕООД
свали06.03.2017
Договор с Кардио Медикал ЕООД
свали06.03.2017
Договор с Екос Медика ООД
свали08.03.2017
Договор с Медилон ЕООД
свали08.03.2017
Договор с Медицинска Техника Инженеринг ООД
свали08.03.2017
Договор с Вега Медикал ЕООД
свали10.03.2017
Договор с Елпак-лизинг ЕООД
свали10.03.2017
Договор с Екомет-90 ЕООД
свали10.03.2017
Договор с Булмар МЛ ООД
свали10.03.2017
Договор с Кристъл Клиър ООД
свали10.03.2017
Договор с Б. Браун Медикал ЕООД
свали16.03.2017
Договор с Бикомед ООД
свали16.03.2017
Договор с Хелмед България ЕООД
свали16.03.2017
Договор с Дана Медикал ЕООД
свали16.03.2017
Договор с Истлинк България ООД
свали16.03.2017
Договор с Интергаленика ООД
свали16.03.2017
Договор с Благи ООД
свали16.03.2017
Договор с Химтекс ООД
свали16.03.2017
Договор с КА-М Медикъл ЕООД
свали16.03.2017
Инфо за изпълнен договор с Медикъл Бридж ООД - гр. Софиясвали16.02.2018
   
   
   
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2020 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.

Warning: include(/var/spool/count.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/prostak/public_html/index.php on line 252

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/spool/count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/pear') in /home/prostak/public_html/index.php on line 252