arrowИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ arrow Търг на недвижими имоти

Основно меню
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Обява за свободни места за лекари, специализанти и професионалисти здравни грижи
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019

 

 
Търг на недвижими имоти

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

            Съветът на директорите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”Ямбол” АД обявява, че открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти, собственост на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол” АД, при следните условия:

I. Недвижими имоти:

 

1. Имот, представляващ ПИ с идентификатор 77030.502.10, с площ 7475 кв.м., находящ се в област Ямбол, общ. Тунджа, с. Хаджидимитрово, м. Чифлика;

Имот, представляващ ПИ с идентификатор 77030.502.11, с площ 4082 кв.м., находящ се в област Ямбол, общ. Тунджа, с. Хаджидимитрово, м. Чифлика;

Имот, представляващ ПИ с идентификатор 77030.502.13, с площ 2127 кв.м., находящ се в област Ямбол, общ. Тунджа, с. Хаджидимитрово, м. Чифлика

          с обща начална тръжна цена от: 212 800 лв.,  цена на тръжна документация – 50 лева, депозит за участие – 2 процента от началната тръжна цена.

 

2. Имот, представляващ ПИ с идентификатор 77030.502.15, с площ 2 821 кв.м., находящ се в област Ямбол, общ. Тунджа, с. Хаджидимитрово, м. Чифлика;

       с обща начална тръжна цена от: 44 400 лв.,  цена на тръжна документация – 50 лева, депозит за участие – 2 процента от началната тръжна цена.

 

3. Имот, представляващ ПИ с идентификатор 77030.502.17, с площ 12249 кв.м., находящ се в област Ямбол, общ. Тунджа, с. Хаджидимитрово, м. Чифлика.;

Имот, представляващ ПИ с идентификатор 77030.502.18, с площ 345 кв.м. находящ се в област Ямбол, общ.   Тунджа, с. Хаджидимитрово, м. Чифлика,  ведно с построените в него сгради с идентификатор № 77030.502.18.1 с площ от 7 кв.м. на един етаж с предназначение  сграда за енергопроизводство и със сграда с идентификатор № 77030.502.18.2 със ЗП от 24 кв.м. на един етаж с предназначение сграда за ВИК

          с обща начална тръжна цена от: 164 300  лв.,  цена на тръжна документация – 50 лева, депозит за участие – 2 процента от началната тръжна цена.

 

4. Имот, представляващ ПИ с идентификатор 77030.502.19, с площ 5568 кв.м., находящ се в област Ямбол, общ. Тунджа, с. Хаджидимитрово, м. Чифлика

            с обща начална тръжна цена от: 75 100  лв.,  цена на тръжна документация – 50 лева, депозит за участие – 2 процента от началната тръжна цена.

 

5. Имот, представляващ ПИ с идентификатор 77030.502.20, с площ 8330 кв.м., находящ се в област Ямбол, общ. Тунджа, с. Хаджидимитрово, м. Чифлика

            с обща начална тръжна цена от: 114 400   лв.,  цена на тръжна документация – 50 лева, депозит за участие – 2 процента от началната тръжна цена.

Всички посочени цени са без включен ДДС.

 

Плащането на покупната цена се извършва по банковата сметка на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол” АД:

ПИБ клон Ямбол

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на Купувач.

 

            Търгът ще се проведе на 06.03.2017 г. от 09.30 часа, в сградата на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол” АД, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” № 30.

 

Таксата за тръжната документация се заплаща по банков път:

ПИБ клон Ямбол

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

           

Депозитът за участие в търга се заплаща по банков път:

ПИБ клон Ямбол

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG23FINV915052BGN04MCV

 

II. Заявление за участие в търга се подава до Дружеството в срок до 16.30 часа на 02.03.2017 г.

 

Оглед на обекта може да извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30 часа  лице за контакти: Костадин Янакиев, тел. 0879979337.

 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2019 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.

Warning: include(/var/spool/count.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/prostak/public_html/index.php on line 252

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/spool/count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/pear') in /home/prostak/public_html/index.php on line 252